Baggrund og metoder

Jeg er teoretisk velfunderet og har massiv praksis erfaring med mennesker, der kæmper med deres sårbarheder, ulevet liv, kriser, stress og meget andet.

Jeg er cand. mag, eksamineret stresscoach og psykoterapeut MPF (dvs. medlem af Dansk Psykoterapeutforening). Det er din garanti for at jeg har tilstrækkelig med psykoterapeutisk uddannelse og erfaring til at give kvalificereret hjælp med samtaleterapi og stresscoaching.

Omdrejningspunktet for mit arbejde med mennesker er et liv med mening.

“Målet er ikke at gøre livet problemløst men at give det almindelige liv den dybde og værdi, der følger af sjælfuldhed.” Citat Thomas Moore.

Min faglige baggrund tager udgangspunkt i den eksistentielle tænkning, kognitiv metode, organisk psykoterapi, forskning omkring stress, stresshåndtering og mindfulness, neuroaffektiv udvikling samt de nye tendenser indenfor en holistisk verdensanskuelse.

Eksistentiel metode

Den eksistentielle metode antager, at det er muligt at skabe mening i livet og at selve det at gøre det giver god mening.

Metoden udforsker de ubevidste og bevidste kræfter, bevæggrunde og forestillinger, som strides i individet.

I et eksistentielt perspektiv er det at udforske i dybden ikke ensbetydende med at udforske fortiden. Men det er ensbetydende med at tænke dybt over sin egen eksistentielle situation. Dvs., tænke over at man er, meningen med at man er.

Det betyder at den eksistentielle samtale tager udgangspunkt i her-og-nu. Når vi ønsker at føle os mere hele som mennesker, kræver det at vi har mod til at se ærligt ind i os selv. Der vil vi se de dynamikker der ligger bag vores opfattelse, vores handlinger, følelser og værdier. Denne proces giver os mulighed for at leve mere autentisk.

Kognitiv metode

Den kognitive metode er udviklet af læger og psykologer siden 1960’erne, og den indeholder redskaber og metoder til at sætte personlige mål, ændre på tankegange og dermed ændre på adfærd på en struktureret og konstruktiv måde. Metoden er indsigtsgivende og ændringsfokuseret og afføder en større grad af fleksibilitet og realisme i tænkningen. Centrale antagelser i den kognitive metode er:

  • Det er ikke hændelser i sig selv, der kan forklare et menneskes følelsesmæssige og adfærdsmæssige reaktioner. Den mening, mennesket tillægger hændelsen, spiller en afgørende rolle.
  • Der er et påvirkningsforhold mellem tanker, følelser, fysiske fornemmelser og adfærd.
  • Tanker er hypoteser og ikke nødvendigvis en sand afspejling af virkeligheden.

Når vi bliver opmærksomme på en adfærd, der ikke giver os det ønskede resultat, kan vi lære at analysere vore tanker og ændre på dem, efterhånden som vi opnår nye og mere realistiske tanker om verden. Derved opnår vi både at vores adfærd ændres og at vi oplever verden som et tryggere, mere givende sted at være.

Organisk psykoterapi

Betegnelsen Organisk Psykoterapi er udviklet i det 20 årige samarbejde mellem Psykoterapeuterne Tove Bjerg Hansen, Cand. Psych. Inge Ravnkjær og Cand. Psych. Kresten Ravnkjær, (D.I.G., Dansk Institut for Organisk Psykoterapi).

Kresten Ravnkjær har beskrevet Organisk Psykoterapi således:

Organisk Psykoterapi er en terapiform, som viderefører en lang tradition

I de 100 år der er gået siden Freud begyndte sine epokegørende analyser af sjælelivet er mange hypoteser dannet og afkræftet, og nye synsvinkler er kommet til. Jung introducerede bl.a. begrebet “Selvet”, forstået som vores psykiske “Totalitet”, og dets kraft og betydning i forhold til Jeg´et, Reich lagde grunden til vores forståelse af de kropslige fænomeners vitale betydning for vores sjæleliv, og Perls, Lowen/Pierrakos, Malcolm Brown og mange flere har lagt de brosten vi går på, med deres teorier, synspunkter og teknikker.

For os har senest Daniel Sterns teorier om den tidligste Selv-udvikling bidraget til vores følelse af at have fast grund under fødderne i vores organiske psykoterapeutiske teori og praksis.

Livskvalitet er oplevelsesfylde snarere end mental overstimulation

Enhver kulturel epoke har sine særegne sjælelige lidelser. En af de mest dominerende sjælelige lidelser i vor nutidige, vestlige “narcissistiske” kultur, er at føle sig fremmedgjort overfor sin egen dybere identitet som menneskesjæl – at have tabt fornemmelsen af at være levende forankret i kroppens dyb.

Mental overflod har udhulet oplevelsesfylde.

Denne fremmedgjorthed ytrer sig som en følelse af tomhed, ensomhed, meningsløshed, depression, livslede, glædesløshed eller ved forsøget på at kompensere herfor med smertestillende midler, “lykkepiller”, massivt forbrug af højteknologisk underholdnings- og behags-apparatur, hyperaktivitet og “flugt fremad”, ekstatisk, men afsplittet, drift-udlevelse gennem “stoffer”, sex eller vold.

Nogle mennesker søger helbredelse belært og inspireret af Naturfolk og finder herigennem tilbage til oplevelsen af oprindelig besjælet tilknytning til jordens planter og dyr.

Andre søger kontakt med højere aspekter af sig selv gennem diverse spirituelle retninger. Atter andre søger traditionelle trossystemer og andre igen søger psykoterapi.

Tab af selvfølelse bunder i sår i sociale relationer

Selvom mennesker i vores kultur forekommer stærke og selvkørende i kraft af deres viden og ydre tilpasning, rummer de sårbarhed og afsavn lige under overfladen.

Vi er – også som voksne – afhængige af andre menneskers kontaktfulde nærvær og fintfølende samvær for at befinde os godt. Vi lider f.eks. når vi bliver “forstyrrede” eller “forladte i utide”, hvor vores Værenstilstand i det aktuelle samspil ikke registreres, eller ikke tages hensyn til af den anden. Vi lider under at blive udsat for straf eller negligering, når vi tilkendegiver vores hensigter og ønsker, og vi kan opgive os selv, hvis vi bliver misforståede eller manipuleret med, når vi i ord forsøger at formulere hvem vi er, eller hvad vi oplever. En sådan sårbarhed er normal, men “såretheden” er ofte meget intens og kan have dybe rødder, og den ligger ofte til grund for samlivsproblemer i bredere forstand, selvhævdelsesproblemer, misbrugsproblemer, arbejdsdisciplin-problemer osv.

Gennem den “organisk rigtige” samværsform kan endog dybe “tidlige” sår heles.

Organisk psykoterapi heler sår gennem relationen mellem terapeut og klient

Den organiske psykoterapeut er specielt trænet i samspillets mange lag og komplicerede, og af og til næsten umærkelige, nuancer. Terapeuten bruger sig selv i sit samvær med klienten på en sådan måde, at klientens sjæl heles, Selvfornemmelsen styrkes, og samværet bliver opbyggeligt for klientens muligheder for at håndtere den ydre verdens realiteter. Klienten kan blive i stand til at åbne nye kontaktflader, indadtil mod Selvet og udadtil mod Verden.

I Organisk Psykoterapi er vi “kropsligt resonerende” sammen med klienten i dennes kamp for at generobre tabte “livsandele”. Den spejling og lydhørhed som terapeuten, i kraft af sin personlige åbenhed og sin terapeutiske uddannelse, er i stand til at give klienten, betyder at klienten vokser organisk/sjæleligt og får mod til at individuere.

En fintfølende, “timet” intervention fra terapeutens side kan i mange tilfælde igangsætte og/eller fremskynde klientens proces.

Organisk psykoterapi udvider organismens kontaktflader udadtil og indadtil

Vi betjener os af både kropsligt/bioenergetiske og psykiske (verbale og nonverbale) teknikker til hurtigt at komme bag om overfladen, men vi er varsomme med at benytte teknikker til at “afhjælpe” og derved komme væk fra den autentiske sjælelige/kropslige tilstand der kommer til syne. Det er netop kontakten med denne vi søger! Når først vi er “bag skallen”, og/eller “ved kernen”, følger vi præcist de processer, der autentisk udfolder sig fra klientens krop og psyke i dens selvregulerende søgen efter dybere sammenhæng, og vi skaber gunstige omstændigheder for denne selvregulering, så de blokerede kontaktflader åbnes – udadtil mod verden og indadtil mod de dybe kropscentre.

Når man, som klient opnår kontakt til sin inderste Sandhed, vil det ofte betyde en radikal forandring af ens måde at være-i-verden på. Man vil lettere være i stand til at forlade eller beskytte sig mod negative sammenhænge og mønstre, og i stedet knytte an til mere livsbekræftende relationer og relationsmåder. En heling vil desuden ofte naturligt føre til, at klienten søger større dybde og højere mening. Det er efter vores mening gennem kropslige/organiske vækstprocesser, at den sjælelige dimension får den konkrete jordbundethed, som er nødvendig for at en spirituel stræben kan være forankret. Med et sådant anker er det muligt at “søge højere” uden at flyve for højt.

Organisk psykoterapi er en dybtgående og langvarig terapiform, som fører til individuation

Organisk psykoterapi fokuserer på Selvets virkeliggørelse gennem etablering af en levende selv-fornemmelse med kontaktflader udadtil.

Vejen mod sjælelig/kropslig forankring vil af og til være smertefuld og angstfyldt, men den vil også byde på genoplivelsen af oprindelige lykkelige Selv-oplevelser og en fuldere og mere tilfredsstillende indre følelse af at være mere i live – at være mere i livet.

Idealet er det fuldt integrerede individ, som ubesværet kan gå efter kropslig/instinktuel behovstilfredsstillelse afpasset (ikke tilpasset) efter de aktuelle ydre omstændigheder og glidende kan skifte imellem sjælelig væren og åndelig stræben.

Men dette ideal behøver ikke opnås, for at man kan få et væsentligt bedre liv med kontakt til både krop, sjæl og ånd.

Et menneskeliv behøver blot være tilstrækkeligt forbundet til den organiske krop og dens energetiske sammenhæng med de øvrige livsformer på jorden for at være tilfredsstillende i en dybere forstand.

Som følge af opnåelse af øget føling med energi- og blodgennemstrømningen i kroppen, sker der ofte en opblomstring af passioneret driftliv.

Resultatet for den enkelte er en vitalisering af det menneskelige samliv i dets farverige mangfoldighed.